PHU STEK

jakość i doświadczenie

od 1996 roku

HurtowniaDystrybucjaRozbiórSklepy

Projekt „Zintegrowany system szkoleń sposobem na podniesienie kompetencji pracowników PHU „STEK” Sp. j.

Źródła finansowania

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "STEK" Sp. j. otrzymało dofinansowanie projektu
w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i  doradztwo dla przedsiębiorstw”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności pracowników firmy STEK w newralgicznych i wpływających na jej dalszy rozwój obszarach.

Cele szczegółowe:  

 • rozwój umiejętności interpersonalnych kadry,
 • przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu logistyki,
 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego,
 • nabycie umiejętności z zakresu sprzedaży i obsługi klienta detalicznego,
 • przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnych technik negocjacyjnych,
 • wyposażenie w kompetencje kluczowe.

 Kogo szkolimy

Przeszkoliliśmy ogółem 54 pracowników, w tym z działów:

 • handlowego
 • marketingu
 • sprzedaży (sprzedawcy detaliczni)
 • księgowości
 • kadr
 • magazynu


Szkoleniem objęci byli również kierownicy działów i filii.

Okres realizacji

Projekt był realizowany od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r.

 Rezultaty projektu

Nasz kompleksowy program przyniósł zakładane efekty biznesowe, którymi są:
rozwój kompetencji naszych pracowników, który doprowadzi do sprawniejszego zarządzania
i skuteczniejszego działania, a to w konsekwencji przełoży się na lepsze postrzeganie nas
w biznesie i doprowadzi do umocnienia pozycji PHU STEK Sp. j.

i wzrostu jego konkurencyjności na rynku.

Ważne strony

www.efs.gov.pl
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

 

Pokaż okno Facebooka