PHU STEK

jakość i doświadczenie

od 1996 roku

HurtowniaDystrybucjaRozbiórSklepy

Polityka RODO

- Sukces naszego Klienta to nasz sukces.

Polityka RODO

 
Szanowni Państwo,
 
wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO").
 
Prosimy zapoznać się z informacjami, w jaki sposób firma STEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo prawa z tym związane.

Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest STEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Grudziądzu 86-300, przy ul. Ludwika Waryńskiego 65 (zwane dalej „STEK").
 
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych Iosobowych
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej e­ mail: sekretariat@phustek.pl lub listownie na adres: STEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 86-300 Grudziądz, ul. Ludwika Waryńskiego 65
 
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
• Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
• Rozpatrywanie skarg i reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową w celu windykacji należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
• Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
• Prowadzenie statystyk w celu posiadania informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
• Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w celu prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
• Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu prowadzenia działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.
• Obsługa wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności w celu Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wniosków, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
 
Odbiorcy danych
 
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
 
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
• bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków {Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
• podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
 
Czas przechowywania danych
 
Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.
 
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:
 
• Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
• Dokumenty rozliczeniowe - księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
• Dokumenty związane z rękojmią - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
• Dane dla celów marketingowych - W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody- do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 
Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Pokaż okno Facebooka